PEC ผู้ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มี
ีผู้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ


ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 มาตรา 17

ซึ่งเพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคงบคุมอาคารพ.ศ.2522 มาตรา 22 ทวิ เกี่ยวกับ
การกำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และระบบอุปกรณ์
์ประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายน้ำ เป็นต้น

ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้วและเจ้าของอาคารจะต้องทำการให้แล้ว เสร็จก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550


ประเภทการตรวจสอบ

กรณีที่ไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคาร

1. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ปรับเป็นรายวันๆ ละไม่เกิน 10,000 บาท


กรณีไม่แก้ตัวอาคารหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ง

1. ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
2. ปรับเป็นรายวันๆ ละไม่เกิน 5,000 บาท

Main PRC