PEC ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล
ให้บริการตรวจสอบอาคารสูง อาคารชุมชนคน โรงมหรสพ โรงแรม
สถานบันเทิง อาคารโรงงาน โฆษณา ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ได้กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและระบบอุปกรณ์ต่างๆ ของ
อาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบลิฟท์,ระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบระบายน้ำ

PEC พร้อมให้บริการ การตรวจสอบอาคารด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรมโยธา,โครงสร้าง,ไฟฟ้าและ
เครื่องกล

ประเภทอาคาร
อาคาร 9 ประเภทที่ เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2552)
- อาคารชุมชุนคน
- โรงมหรสพ
- โรงแรม
- อาคารชุดรวมพักอาศัยรวม
- โรงงาน
- ป้ายโฆษณา
- สถานบริการ

แนวทางการตรวจสอบ ลักษณะบริเวณที่ต้องตรวจสอบ
- ทางเข้าออก จุดกลับรถ จุดเลี้ยวของรถดับเพลิง
- ที่จอดรถดับเพลิง
- แหล่งน้ำลำรองบริเวณใกล้เคียง
- ทางเข้าสู่ภายในอาคาร เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
- จุดรมพลขณะเกิดภัย
- สภาพของถนนสำหรับยานพาหนะ
- สภาพของทางเดินรอบอาคาร
- สภาพของรางระบายน้ำ
- สภาพป้ายบอกที่อยู่สถานที่

- อาคารสูง
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

Top 10 mortgage companies for bad credit
VISITOR
Main PRC